Hidden on: 08/24/2020

Title: شروع بد

Author: لمونی اسنیکت

Tracking Number: 13472

Location: پارک شهر, سقز, کردستان،سقز،پارک شهر Iran

Clue:

پایینشه با یه ضربدر قرمز : چیزی که جان دارد اما انسان نیست،جهان به آن نیاز دارد اما دارد میسوزد.