A book is now hiding in شاهرود, ایران Iran

Hidden on: 07/24/2020

Title: اسکارلت و آیوی

Author: سوفی کلورلی

Tracking Number: 13

Location: مغازه, شاهرود, ایران United States

Clue:

مرا می‌پوشی و می‌خری اما تعداد کمی مرا درست می‌کنند . اگر می‌خواهی مرا درست کنی باید به این مغازه بروی . راستی ! هلال ماه قرمز را دوست داری ؟